Algemene Voorwaarden

Afdrukken
Van:
Nederland Vacature Groep hierna te noemen: NLV

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • internetsite:
  de door NLV op Internet verzorgde portal die voor iedereen toegankelijk is via de internetsite www.NederlandVacature.nl, alsmede alle andere internetsites van NLV die toegankelijk zijn via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 • opdrachtgever:
  de natuurlijke of ieder (rechts)persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en / of die van de diensten van NLV gebruik maakt zoals onder meer aangeboden wordt op de site.
 • overeenkomst:
  de afspraken tot dienstverlening tussen NLV en opdrachtgever op grond waarvan NLV diensten aan opdrachtgever ter beschikking stelt, welke schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • diensten:
  de dienst(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en NLV.
 • credit:
  een door opdrachtgever aangeschaft tegoed waarmee opdrachtgever gebruik kan maken van de diensten van NLV.
 • gebruikers:
  werkzoekenden en / of kandidaten die een Curriculum Vitae hebben geplaatst op de internetsite, opdrachtgevers en iedere natuurlijke of (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten van NLV.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NLV en een opdrachtgever waarop NLV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door NLV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. NLV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, of bij een mondelinge opdracht, die door NLV schriftelijk wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging, zijnde de opdrachtbevestigingse-mail en de factuur.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW (21 %) en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Er worden geen media- en of bureaukortingen gegeven op actietarieven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan NLV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NLV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onbruikbaar of niet compleet en/of beschadigd aan NLV zijn verstrekt, heeft NLV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. NLV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NLV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. NLV is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties vanwege gebruikers (werkzoekenden / kandidaten) op de vacatures van de opdrachtgever.
 4. NLV is niet aansprakelijk voor investeringen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimum aantal sollicitaties.
 5. Een annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk plaats te vinden en dient uiterlijk twee werkdagen na het aanmaken van een vacature en/ of CV tegoed, doch vóór het online plaatsen van de vacature en/ of vóór het opvragen van een CV, door NLV te zijn ontvangen. Indien een opdracht niet tijdig is geannuleerd of gewijzigd, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag zoals beschreven in de opdrachtbevestiging verschuldigd.
 6. Op onbeperkt vacatures plaatsen is een fair-use policy van toepassing. Dit betekent dat indien een opdrachtgever een onevenredig hoog aantal vacatures plaatst, Nederland Vacature Groep het plaatsen van vacatures van deze opdrachtgever kan beperken of in het uiterste geval de overeenkomst kan opzeggen. Indien het aantal geplaatste vacatures van een opdrachtgever meer dan 10% van de afgesproken uitgangspunten bedraagt, is dat voor Nederland Vacature Groep een indicatie dat er sprake is van een onevenredig hoog aantal geplaatste vacatures. Het onbeperkt vacatures plaatsen is persoonlijk voor de organisatie van de opdrachtgever en niet-overdraagbaar. Indien de zeggenschap in de organisatie wijzigt, bijvoorbeeld door een fusie of overname, blijft het onbeperkt vacatures plaatsen enkel inzetbaar voor de organisatie van de opdrachtgever zoals deze bestond vóór de wijziging in zeggenschap. Het onbeperkt vacatures plaatsen is uitsluitend bedoeld voor de plaatsing van concrete en, op het moment van plaatsing, in de eigen organisatie van de opdrachtgever openstaande, unieke vacatures. Het plaatsen van vacatures namens of ten behoeve van derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 5 Weigering van advertenties

 1. NLV is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van NLV geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
 2. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code Commissie stelt. Bovendien behoudt NLV zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de internetsite worden aangeboden, in alle redelijkheid te wijzigen.
 3. Anonieme vacatures worden niet geplaatst. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, bedrijfsherkenbare (niet-anoniem) en concrete, op het moment van plaatsing, openstaande vacatures plaatsen op de site. Het is niet toegestaan om meerdere en / of verschillende functies in één vacatureplaatsing te plaatsen en / of te noemen. Elke vacature kan in maximaal 3 functierubrieken worden geplaatst.

Artikel 6 CV-Database (hierna te noemen CVdb)

 1. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten betreffende de dienst CVdb (toegang c.q. inzage te krijgen in de door NLV aangelegde CVdb) erkent opdrachtgever dat NLV producent en auteursrechthebbende is van de CVdb in de zin van de Databankenwet.
 2. Opdrachtgever mag de CVdb slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.
 3. Opdrachtgever dient zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de diensten, de site en de gegevens waartoe middels de diensten of de site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:
  • het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan gebruikers van NLV ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een concrete vacature;
  • het benaderen van gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de gebruiker zich bij NLV heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is;
  • het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van NLV. Indien NLV een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door gebruiker en/of opdrachtgever, dan is NLV zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is NLV gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden en zal geen [gedeeltelijke] restitutie van de overeenkomst plaatsvinden.
 4. Opdrachtgever mag databestanden uit de CVdb of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van NLV.
 5. Opdrachtgever mag databestanden uit de CVdb, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete en passende dus, op het moment van het gebruik van de CVdb, openstaande vacature(s) welke redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature(s)
 6. NLV behoudt zich het recht voor geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. NLV behoudt zich tevens het recht voor om CV’s te verwijderen van de site in geval de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of de CV geplaatst is voor acquisitie en / of commerciële doeleinden.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wat betreft vacature tegoed tussen NLV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden, ingaande op de dag van aanschaf. Na afloop van deze periode komen credits automatisch te vervallen en zijn deze niet meer bruikbaar. Eenmaal aangeschafte credits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. De overeenkomst wat betreft CV tegoed tussen NLV en een opdrachtgever is afhankelijk van het aantal ingekochte maanden, ingaande op de dag van aanschaf. Na afloop van deze periode komen credits automatisch te vervallen en zijn deze niet meer bruikbaar. Eenmaal aangeschafte credits kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld.
 2. Na het sluiten van deze overeenkomst stemt de opdrachtgever ermee in om via e-mail of met de post vragenlijsten, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die NLV helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven. De opdrachtgever kan zijn toestemming te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt onmiddellijk van kracht.
 3. Door de aankoop van een vacature tegoed verkrijgt de opdrachtgever het recht om binnen één jaar de aangeschafte credits te plaatsen op de site. Door de aankoop van CV tegoed verkrijgt de opdrachtgever het recht om binnen de ingekochte periode (aantal maanden) de CV's te downloaden in de CVdb.
 4. Per gekozen bereik wordt één credit van het vacaturetegoed afgeboekt. Kiest de opdrachtgever voor een groter bereik, dan worden afhankelijk van het gekozen bereik de bijbehorend credits ingehouden.
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de volgende gevallen:
  • Elk der partijen heeft tevens het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.
  • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 8 Vacatureteksten

 1. De vacatures die op de site worden gepubliceerd kunnen door middel van scannen en tekstherkenning zijn overgenomen uit de oorspronkelijke bronnen. Ondanks de hoge zorg die NLV besteedt aan correcte overname, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacature, zowel online als via de vacatureservice. In de advertentie geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij dan ook aan om contact met NLV op te nemen. NLV is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die op de site wordt ontleend.
 2. De op de site gepubliceerde vacature-, organisatie- en CV gegevens zijn eigendom van NLV of van opdrachtgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen, op een andere wijze te publiceren of door te verkopen aan derden dan wel aan opdrachtgever gelieerde partijen, of anderszins op commerciële grondslag ter beschikking stellen aan derden van wel aan opdrachtgever gelieerde partijen.
 3. NLV is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van de opdrachtgever of de gebruiker door NLV werden gepubliceerd. NLV is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens.

Artikel 9 Betaling

 1. Bij opdrachten zullen de verschuldigde kosten éénmalig vooraf in rekening worden gebracht. Bij gespreide betaling wordt 4% toeslag in rekening gebracht.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 3. Indien opdrachtgever facturatie en betaling uitbesteedt aan partner / communicatie agentschap / mediabureau garandeert de opdrachtgever betaling uiterlijk binnen 30 dagen, waarbij opdrachtgever verantwoordelijk is dat hun partner deze afspraak nakomt.
 4. Indien opdrachtgever / partner van opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen (ten uiterste 30 dagen) dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op basis van de Europese Centrale Bank hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van NLV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling door de partner van de opdrachtgever, draagt opdrachtgever zorg voor het verschuldigde bedrag aan NLV. Indien opdrachtgever / partner van opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, zie artikel 9.4. Tevens wordt de dienstverlening van NLV opgeschort totdat betaling van de factuur is voldaan.
 7. Bij het (eerder) intrekken van een geplaatste vacature of ontbinding van een gedane overeenkomst buiten de in artikel 4 gestelde termijn waarbinnen een opdracht kosteloos kan worden geannuleerd zal geen [gedeeltelijke] restitutie plaatsvinden.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in verzuim bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.
 2. Indien NLV hogere [incasso-]kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Reclameren

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na plaatsing van de vacature(s) schriftelijk te worden gemeld aan NLV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NLV in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal NLV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NLV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. NLV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, vacatures of CV’s door overmacht waar NLV geen invloed op heeft.
 2. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is de aansprakelijkheid van NLV in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 3. NLV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in uw organisatie.

Artikel 13 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart NLV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan NLV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart NLV volledig voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever van deze site.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij NLV.
 2. NLV zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door NLV zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever aan NLV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan NLV. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan NLV verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in genoemde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 15 Gegevens van de organisatie

 1. Contact met bedrijven / werkgevers wiens contactinformatie op de site staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de vacatures / CV’s en zich te presenteren als kandidaat / werkgever (opdrachtgever).
 2. Communicatie met of acquisitie bij opdrachtgever / benadering bij deze kandidaten naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden verwijzen wij u naar NLV.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen NLV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
 2. De algemene voorwaarden zoals vermeld op de internetsite, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing.